Obchodní podmínky

Nakupování zboží na našich internetových stránkách mohou uskutečnit právnické i fyzické osoby za předpokladu dodržení níže uvedených pravidel.

Kontaktní údaje poskytovatele:

IN-ECO, spol. s r.o.
Radlinského 13
034 01 Ružomberok

Telefon: +421/44/4304662
Fax: +421/44/4304663
e-mail: eshop@in-eco.sk

IČ: 31644392
IČ-DPH: SK2020577526

Registrace: Společnost zapsaná v OR Okresního soudu Žilina, Odd.: Sro, Vlož.: 3118 / L.
Banka:

Objednávka

 1. Spotřebitel objednává výrobky a služby prodávajícího prostřednictvím obchodního systému písemnou formou: e-mailem (včetně objednávky přes e-shop), poštou.

 Takto provedená objednávka se považuje za závaznou a je v souladu se zákonem č.. 108/2000 Z.z. ve znění pozdějších předpisů chápána jako smlouva uzavírána na dálku.

 2. Po doručení objednávky bude tato objednávka zaevidována v systému prodávajícího a tehdy zároveň vzniká obchodní vztah mezi prodávajícím a spotřebitelem. Nejpozději do 24 hodin (v pracovní dny) se prodávající zkontaktuje se spotřebitelem. Ověří objednávku, způsob dopravy a oznámí možnou dodací dobu, nebo termín odběru, konečnou cenu a způsob úhrady. Od tohoto termínu je objednávka pro spotřebitele závazná.

 3. Spotřebitel má právo stornovat objednávku bez poplatku, a to pouze v den 1. kontaktování prodávajícího se spotřebitelem, tj. v den, kdy se ověřuje objednávka u spotřebitele. Objednávku je možné stornovat pouze písemnou formou (faxem, e-mailem). Potvrzení stornování oznámí prodávající spotřebiteli také výlučně písemnou formou. Písemná forma se vyžaduje z důvodu doložitelnosti dokladu storna pro prodávajícího a zastavení vyřizování objednávky.

Ochrana osobních údajů

V znění zákona č. 101/2000 Sb., Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,  při objednávání / registraci budete požádáni o poskytnutí Vašich osobních údajů (jméno, příjmení, titul, adresa trvalého pobytu, adresa doručení zboží a služby, číslo bankovního účtu, telefonický a mailový kontakt, druh a číslo dokladu totožnosti). Tyto údaje jsou potřebné pro dodání Vámi objednaného zboží na vámi zadanou adresu. Společnost IN-ECO, spol. s r.o., provozovatel internetového obchodu prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. V žádném případě neposkytujeme tyto údaje třetí straně s výjimkou externích dopravců. Chceme Vás ujistit, že Vaše osobní údaje nepoužíváme pro marketingové účely.

Informace o zpracování osobních údajů

V souvislosti se zpracováním osobních údajů, Vám podle podle zákona o ochraně osobních údajů, poskytujeme následující informace.

Provozovatelem, který určil účel a prostředky zpracování vašich osobních údajů je společnost IN-ECO, s.r.o, se sídlem IN-ECO, spol. s r.o., Radlinského 13, 034 01 Ružomberok, IČ: 31644392


Minimalizujeme rozsah osobních údajů které zpracováváme, tak aby odpovídaly kvalitní splnění služeb, které od nás očekáváte, tak abychom splnili zákonné povinnosti. Zpracováváme tyto osobní údaje našich zákazníků: jméno, příjmení, titul, adresa trvalého pobytu, adresa doručení zboží a služby, číslo bankovního účtu, telefonický a mailový kontakt, druh a číslo dokladu totožnosti.

Vaše osobní údaje zpracováváme především pro potřebu uzavírání kupních smluv, jejichž předmětem je dodávka našeho zboží a služeb. Tato činnost zahrnuje především, příjem a zpracování objednávek, vystavování faktur a daňových dokladů, evidenci plateb, odesílání zboží na zvolenou adresu pod. Pro řádné splnění si všech zákonných povinností, zpracováváme osobní údaje i pro účely vedení účetnictví, či vyřizování reklamací. V některých případech je třeba osobní údaje zpracovat i pro účely soudních sporů.

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu se zákonem, pouze na základě právních základů v případech, kdy je zpracovávání osobních údajů nezbytné pro splnění smlouvy (například kupní smlouvy) a vy jste stranou, nebo jste nás požádali o provedení opatření před uzavřením smlouvy (například registrací do e -shopu).

Osobní údaje mohou být při zpracování poskytnuty následujícím kategoriím příjemců:
• Kurýrní a přepravní společnosti
• Poskytovatelé IT služeb a telekomunikační operátoři
• Advokátní a právní kanceláře
• Soudy a orgány činné v trestním řízení
• Účetní kanceláře, auditoři a daňoví poradci

Doba uchovávání osobních údajů v případě plnění smlouvy je po dobu, po kterou trvá smluvní vztah, včetně záruky a reklamačních podmínek. V případě plnění zákonné povinnosti, budeme vaše osobní údaje zpracovávat po dobu, kterou nám ukládá zákon.

Při zpracovávání vašich osobních údajů jsme připraveni vykonávat Vaše práva:
• na přístup ke svým osobních údajů, jakož i právo vědět, na jaký účel jsou zpracovávány, kdo jsou příjemci vašich osobních údajů, jaká je doba zpracování.
• na opravu, pokud jsou vaše osobní údaje nesprávné nebo se změnily,
• na výmaz osobních údajů, pokud jsou nesprávné, nebo zpracovávány nezákonně.
• Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu, máte právo kdykoli svůj souhlas odvolat
• na omezení zpracování,
• na přenositelnost údajů k jinému provozovateli
• podat stížnost dozorčímu orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů Slovenskej republiky.


Vaše práva můžete uplatnit zavoláním na telefonní číslo +421/44/4304662, písemně na adrese IN-ECO, spol. s r.o., Radlinského 13, 034 01 Ružomberok, Slovenská Republika, nebo e-mailem: info@in-eco.sk. Na vaši žádost odpovíme bezplatně ve lhůtě do 30 dnů. Pokud bude ale vaše žádost zjevně neodůvodněná nebo opakovaná, jsme oprávněn účtovat si přiměřený administrativní poplatek na pokrytí nákladů spojených s poskytnutím této služby.

V případě požadavku na informace se můžete na nás obrátit telefonicky na čísle +421/44/4304662, písemně na adrese IN-ECO, spol. s r.o., Radlinského 13, 034 01 Ružomberok, Slovenská Republika nebo e-mailem: info@in-eco.sk

 
I. Dodací lhůty

 1. Dodací lhůty jsou pro různé druhy produktů různé. Termín dodávky nebo odběru zboží bude vždy oznámen spotřebiteli při ověřování objednávky.

 2. Obecně je termín dodávky nebo odběru zboží od 2 do 30 dnů od data ověření objednávky.

 3. Ve výjimečných případech, kdy některé druhy zboží nejsou skladem, a nejsou k dispozici ani u výrobců a dovozců může být dodací lhůta delší.

 

II. Cena, platební podmínky a přepravné

 1. Cena produktu je stanovena ceníkem prodávajícího. Ceny uvedené v ceníku mohou podléhat změnám i bez předchozího ohlášení. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen v návaznosti na změny cen výrobců, dovozců a pod .. Platná cena produktu bude vždy oznámena při ověřování objednávky.

 2. Spotřebitel hradí platbu v hotovosti, dobírkou, převodem / vkladem na účet prodávajícího.

 3. Při předávání produktu platí spotřebitel cenu za produkt + dopravné a případně cenu dobírky.

 4. Způsob dopravy si volí spotřebitel sám přes formulář objednávky v e-shopu nebo při jiném způsobu komunikace. Spotřebitel si může zvolit způsob dopravy, a to:

a) vlastní dopravou

b) dopravou prodávajícího (xx Cz / km)

c) kurýrem (zasílatelskou službou) - cena je stanovena dle ceníku společnosti UPS, jejíž služby využíváme a závisí na hmotnosti produktu.

 5. Výše nákladů na dopravu bude vždy oznámena spotřebiteli při ověřování objednávky, případně prodávající doporučí spotřebiteli levnější variantu dopravy.

 

III. Přebírání zboží

1. Spotřebitel se zavazuje převzít zboží v dohodnutém termínu na adrese uvedené na objednávce.

2. Při přebírání produktu je spotřebitel povinen zkontrolovat fyzickou neporušenost a kompletnost zásilky. Pokud je zásilka viditelně poškozena a zničena, spotřebitel je povinen bez převzetí zásilky ihned kontaktovat prodávajícího a se zasílatelskou společností sepsat Zápis o škodě na zásilce. Jakékoliv pozdější reklamace na množství a fyzické porušení produktu nebudou akceptovány.

 3. Spotřebitel nabývá vlastnická práva k produktům až uhrazením plné ceny a dalších peněžních částek dohodnutých v kupní smlouvě na dálku na účet prodávajícího. Do doby přechodu vlastnických práv z prodávajícího na spotřebitele, který má produkt v držení, má spotřebitel všechny povinnosti uschovatele věci a je povinen produkty a služby na vlastní náklady bezpečně uschovat a označit je tak, aby byly za každých okolností identifikovatelné jako produkt prodávajícího.

 4. Prodávající je oprávněn požadovat splnění závazků, zejména uhrazení ceny za produkty a služby, a to bez ohledu na to, že vlastnictví k produktu a služby ještě nepřešlo na spotřebitele.

 5. Nebezpečí škody na produktech přechází na spotřebitele momentem převzetí spotřebitelem nebo jeho zmocněncem.

 

IV. Odstoupení od smlouvy

 1. Spotřebitel je oprávněn stornovat objednávku bez poplatku, a to pouze v den 1. kontaktování prodávajícího se spotřebitelem, tj. v den, kdy se ověřuje objednávka u spotřebitele. Objednávku je možné stornovat pouze písemnou formou (faxem, e-mailem).

 2. Spotřebitel je oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy do 14 pracovních dnů ode dne převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou, musí obsahovat všechny údaje sloužící k identifikaci produktu, spotřebitele a prodávajícího a musí být ve výše uvedené lhůtě doručeno spolu s produktem do sídla prodávajícího na náklady a odpovědnost spotřebitele. Náklady na vrácení produktu nese spotřebitel.

Produkt nesmí být poškozen, používán, musí být v původním obalu a spolu s produktem musí spotřebitel odevzdat všechny dokumenty týkající se předmětného produktu (návod k obsluze, záruční list, doklad o nabytí a pod.), které obdržel při jeho koupi. Spotřebitel souhlasí a bere na vědomí, že písemnou formou se v tomto případě rozumí listina o odstoupení od kupní smlouvy podepsána spotřebitelem.

 Produkt se nevrací na dobírku. Takto zaslaný produkt se nepřijímá a vrací zpět.

 3. Při dodržení výše uvedených povinností spotřebitele, prodávající převezme zboží zpět a do 15 dnů ode dne odstoupení smlouvy cenu zaplacenou za produkt nebo za službu nebo záloha, kterou spotřebitel uhradil za produkt nebo službu, vrátí spotřebiteli předem dohodnutým způsobem zpět.

Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy uzavřené na dálku zejména v následujících případech:

 a) pokud jde o smlouvu, jejíž součástí je i poskytnutí služby, pokud se služba začala plnit se souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy

b) pokud jde o smlouvu, jejímž předmětem je prodej produktu nebo služeb, jejichž cena závisí na pohybu cen na finančním trhu, které prodávající nemůže ovlivnit

c) pokud jde o smlouvu, jejímž předmětem je prodej produktu zhotoveného podle osobitých požadavků spotřebitele nebo produktu určeného speciálně pro jednoho spotřebitele, nebo produktu, který vzhledem k jeho vlastnosti nelze vrátit

5. V případě akceptování požadavku spotřebitele na odstoupení od kupní smlouvy po lhůtě 7 pracovních dnů, má prodávající právo požadovat úhradu vzniklých nákladů a smluvní pokutu ve výši XX% z fakturované (vystavené) peněžní částky.

6.Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku (odstoupit od smlouvy) nebo její část, pokud:

a) produkt se nevyrábí nebo se přestalo vyrábět
b) změnila se cena dodavatele produktu
c) vystavená cena produktu byla chybná


V. Záruka a servis

 1. Konkrétní záruční a servisní podmínky jsou uvedeny v příslušných záručních listech vybraných produktů, které spotřebitel obdrží při koupi produktu.

 2. Obecně, pokud v záručních listech není uvedeno jinak, je záruční doba pro plnění spotřebitelských smluv stanovena na minimálně 24 měsíců nebo shora ohraničená datem spotřeby produktu. Spotřebitelem je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Reklamovat je možné pouze produkt zakoupen a zaplacen u prodávajícího. Při uplatnění reklamace je spotřebitel povinen doručit (pokud to charakter produktu umožňuje - zastavěný produkt) reklamovaný produkt čistý, mechanicky nepoškozený, v originálním balení, včetně manuálů, záručního listu, faktury nebo jiného dokladu o zaplacení produktu prodávajícímu. Při uplatnění reklamace se spotřebitel řídí pokyny uvedenými v záručním listě.

 3. Oprávnění na záruku zaniká v případě, že k chybě došlo mechanickým poškozením výrobku, provozováním výrobku v nevhodných podmínkách, neodbornou montáží, nedodržením příslušných norem ze strany spotřebitele nebo osoby, která spotřebiteli montáž prováděla, nebo pokud byl proveden zásah do výrobku jinou než oprávněnou osobou. Ze záruky jsou také vyjmuty vady způsobené živelnou pohromou a nesprávným zacházením.

 4. V případě uplatňování reklamace se doporučuje spotřebiteli telefonicky oznámit prodávajícímu, že daný produkt vykazuje vadu a jakým způsobem se projevila. Na základě těchto informací se doporučí spotřebiteli další postup při vyřizování reklamace.

 

VI. Závěrečná ustanovení

 1. Prodávající má právo podle charakteru objednaných produktů vyzvat spotřebitele k osobní prohlídce a osobnímu odběru produktu (vztahuje se hlavně na finančně náročnější produkt, nebo náročnější z hlediska objemu nebo hmotnosti). V těchto případech bude spotřebitel kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud spotřebitel již uhradil kupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět, pokud se nedohodnou jinak.

 2. Prodávající si vyhrazuje právo změny ceny. Při změně ceny prodávající kontaktuje spotřebitele. Spotřebitel má právo při takto upravených cenách objednávku stornovat.

 3. Spotřebitel prohlašuje, že před vyplněním nebo oznámením objednávky se seznámil s těmito všeobecnými podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

Bez ohledu na ostatní ustanovení smlouvy, prodávající neodpovídá spotřebiteli za ušlý zisk, ztrátu příležitostí nebo žádné jiné nepřímé nebo následné ztráty v důsledku nedbalosti, porušení smlouvy nebo vzniklé jiným způsobem.

Tyto všeobecné obchodní podmínky byly formulovány a stanoveny v dobré víře, za účelem splnění zákonných podmínek a úprav korektních obchodních vztahů mezi prodávajícím a spotřebitelem. V případě, že se prokáží příslušným orgánům České republiky některá ustanovení těchto podmínek jako neplatné nebo nevynutitelné, a to zcela nebo částečně, platnost a vynutitelnost ostatních ustanovení a zbylé části příslušného ustanovení tím zůstávají nedotčeny.

Práva spotřebitele vůči prodávajícímu vyplývající ze zákona o ochraně spotřebitele č.. 634/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů a zákona o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji č.. 108/2000 Zz ve znění pozdějších předpisů, zůstávají těmito podmínkami nedotčeny.

Právní vztahy a podmínky zde výslovně neupravené, jakož i případné spory vzniklé z neplnění těchto podmínek se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního nebo Občanského zákoníku.

 4. Prodávající a spotřebitel se dohodli, že plně uznávají komunikaci na dálku - telefonickou, faxovou (včetně ručně vypsané objednávky), elektronickou formu komunikace, zejména prostřednictvím elektronické pošty a internetové sítě jako platnou a závaznou pro obě strany.